ŠPAGETE NA ITALIJANSKI NAČIN….MENI NEMA BOLJEG RECEPTA

SASTOJCI
320 g špageta
100 g slanine isečene na deblje šnite
2 cela jajeta i 1 žumance

3 kašike pavlake za kuvanje (po želji)
4 kašike rendanog pekorina
3 kašike maslinovog ulja
1 čen belog luka
so i biber

PRIRPEMA
Ise­ci­te sla­ni­nu na koc­ki­ce. Si­paj­te ulje u ve­ći, du­blji ti­ganj u ko­ji će ka­sni­je ko­mot­no mo­ći da sta­nu i špa­ge­te, pa sa­če­kaj­te da se za­gre­je. Spljo­šti­te čen be­log lu­ka, olju­šti­te ga i uba­ci­te u ti­ganj, sa­če­kaj­te da aro­ma­ti­zu­je ulje na ume­re­noj va­tri, pa ga od­stra­ni­te.
U ti­ganj do­daj­te sla­ni­nu i pr­ži­te je la­ga­no je pri­ti­ska­ju­ći vi­lju­škom da bi joj se deo ma­sno­će oto­pio, a deo s kr­ti­nom po­stao bla­go reš. Sklo­ni­te ti­ganj s va­tre i osta­vi­te ga sa stra­ne.
U ve­li­koj šer­pi sta­vi­te do­sta po­so­lje­ne vo­de da pro­vri. U me­đu­vre­me­nu, u jed­noj či­ni­ji raz­bij­te ja­ja i do­daj­te žu­man­ce, ma­lo so­li i po­la ko­li­či­ne pe­ko­ri­na, pa la­ga­no mu­ti­te ži­com. Uko­li­ko že­li­te kre­ma­sti­ji sos, sa­da do­daj­te pa­vla­ku.

Čim vo­da pro­vri, uba­ci­te špa­ge­te i me­šaj­te ih vi­lju­škom. Po­klo­pi­te šer­pu, sa­če­kaj­te da vo­da po­no­vo pro­vri, pa sklo­ni­te po­klo­pac i od ovog tre­nut­ka ku­vaj­te ih ono­li­ko mi­nu­ta ko­li­ko je na­zna­če­no na pa­ko­va­nju.
Mi­nut pre ne­go što oce­di­te špa­ge­te, vra­ti­te ti­ganj sa sla­ni­nom na ti­hu va­tru. Oce­di­te špa­ge­te, ali ne pre­vi­še (ne­ka se za­dr­ži ne­ka ko­li­či­na vo­de na nji­ma), pa ih uba­ci­te u ti­ganj i br­zo me­šaj­te var­ja­čom.

Po­ma­žu­ći se vi­lju­škom, špa­ge­te pre­ba­ci­te u či­ni­ju sa ja­ji­ma, br­zo me­ša­ju­ći da se ne bi sle­pi­le u go­mi­li­ca­ma, pa ih ras­po­re­di­te u ta­nji­re, za­či­ni­te pre­o­sta­lim pe­ko­ri­nom i sve­že mle­ve­nim bi­be­rom, pa po­slu­ži­te.